DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni kwartał

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS
 • aktualny odcinek emerytury lub renty
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg

dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druki ZUS RMUA i ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA)
 • legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny

dla uczniów powyżej 18 roku życia:

 • dokumenty jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka
 • w przypadku studentów uczących się po 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka

dla nieubezpieczonych, spełniających określone kryteria dochodowe:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, ważna w okresie wskazanym w decyzji nie dłużej jednak niż 90 dni

dla osób ubezpieczonych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Kartę EKUZ – wydane przez inny niż Polska kraj członkowski UE/EFTA

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego:

 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku (przekaz pocztowy, decyzja)
 • nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
 • lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia

UWAGA: Ważne jest, aby dowód ubezpieczenia był aktualny na czas udzielenia świadczenia.

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia zaświadczenia – zaświadczenia z zakładu pracy
 • daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa
 • daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty

wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji

Ustanie prawa do świadczeń:

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę;
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności;
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu
 • w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego;
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci
 • studenci przebywajacy na urlopie dziekańskim nie mają prawa do świadczeń medycznych (mają zawieszony status studenta i nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodzica – muszą zarejestrować się w urzedzie pracy jako bezrobotni)

Osobom, które:

 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,
 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

UWAGA!

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydana w Polsce dla Polaka nie jest dokumentem ubezpieczenia – nie można się nią posługiwać

EKUZ wydana dla Polaka przez inny kraj Unii Europejskiej stanowi dokument ubezpieczenia, ale tylko wraz z aktualnym obowiązującym formularzem E-106, wydanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia

na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027).

DEKLARACJA WYBORU

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu.

W przypadku każdej kolejnej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto oddziału NFZ

Nr rachunku 271130101091000390037420001

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej;
 • z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Deklarację wyboru można pobrać na stronach NFZ (link poniżej): 

DEKLARACJA WYBORU