Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej

ustawa z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012 poz.159)

Karta Praw Pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta

(link poniżej)

KARTA PRAW PACJENTA